เกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ใช้ Bloom’s Taxonomy อย่างไร ไม่ให้เชย

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ใช้ Bloom’s Taxonomy อย่างไร ไม่ให้เชย
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563