บทที่ 5.3 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง การทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

บทที่ 5.3 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง การทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก


เนื้อหาสาระ

หัวเรื่อง

รายละเอียด

สื่อการเรียนรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล

กิจกรรมท้ายบท