บทที่ 5.3 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง การทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก

หน่วยที่ 4 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาสาระ

สื่อการเรียนรู้

  • .

แหล่งข้อมูล

กิจกรรมท้ายบท