บทที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของเทคโนโลยี

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

บทที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของเทคโนโลยี


เนื้อหาสาระ

ประเภทของเทคโนโลยี

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • เทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Technology)
  • เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications Technology)
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต (Industrial and Manufacturing Technology)
  • เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology)
  • เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง(Construction Technology)

สื่อการเรียนรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล

กิจกรรมท้ายบท