บทที่ 1.2 เรื่อง ลักษณะของเทคโนโลยี

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

บทที่ 1.2 เรื่อง ลักษณะของเทคโนโลยี


เนื้อหาสาระ

ลักษณะของเทคโนโลยี

ไฮนิช โมเลนดา และ รัสเซล (Heinich, Molenda & Russel, 1982, 8) ได้ เทคโนโลยีแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ

  • เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product)
  • เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process)
  • เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการแลผลผลิต (Process And Product)

 

เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product)

วัสดุและอุปกรณ์ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น หนังสือเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีการพิมพ์

เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process)

การใช้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือการจัดระบบขั้นตอนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้า

 

เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการและผลผลิต (Product And Process)

เป็นลักษณะการใช้ร่วมกันของเทคโนโลยีของประบวนการผลผลิตและกระบวนการ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมช่วยให้ส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

สื่อการเรียนรู้

  • สื่อวิดิโอ Youtube เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดย EGATTV จาก https://youtu.be/WqC3yamo8Yk
  • สื่อวิดิโอ Youtube เรื่อง ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม ชุด "พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง" โดย PRCAT จาก https://youtu.be/WAVE8edZ5SI

แหล่งที่มาของข้อมูล

กิจกรรมท้ายบท

  • -