เกียรติบัตร อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล

 

ได้ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz
หลักสูตร รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล
วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร : รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล
วัน เดือน ปี : 3 มกราคม 2565
หน่วยงาน : Starfish Labz
ที่มา : https://www.starfishlabz.com/app/คอร์ส/53-รู้เท่าทัน-ชีวิตดิจิทัล
ชั่วโมง : 2 ชั่วโมง
ความรู้สิ่งที่ได้รับ :  ความรู้เรื่อง รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล จำนวน 4 บทเรียน ได้แก่

 • บทที่ 1 ชีวิตดิจิทัล
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  • ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
 • บทที่ 2 รู้เท่าทันสื่ออนไลน์
  • รู้เท่าทันสื่อ คืออะไร ?
 • บทที่ 3 ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)
  • DQ หรือ ความฉลาดทางดิจิทัล คืออะไร ?
  • การพัฒนา DQ
 • บทที่ 4 มารู้จัก Cyberbullying
  • Cyberbullying คืออะไร ?
  • สอนลูกอยู่กับโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด