Test Resize Mobile

เนื้อหาสาระ

ความหมายของเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ความหมาย วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี ความหมาย (อังกฤษ: Technology) มีที่มาจากภาษากรีกโบราณ คำว่า กรีก: τέχνη แปลว่า "ทักษะ หรือการใช้ฝีมือ" และ กรีก: λογία แปลว่า วิทยาการ) หมายถึง บรรดาเทคนิควิธี, ทักษะ, วิธีการ หรือ กรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ หรือเพื่อนำไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีอาจเป็นได้ทั้งความรู้ด้านเทคนิควิธี วิธีการทำงาน หรือวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ และยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรของบุคคลทั่ว ๆ ไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเข้าใจถึงหลักการทำงานของมันอีกด้วย

คำว่า "เทคโนโลยี" ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึงการนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันนี้ นักเรียนจะได้พบกับเทคโนโลยีอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่กิจกรรมตื่นนอนจนถึงเข้านอน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ นาฬิกา แจกัน ลูกบอล กรอบรูป เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล

กิจกรรมท้ายบท

  • -