เกียรติบัตร เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการข้อมูลนักเรียนออนไลน์

เกียรติบัตร
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการข้อมูลนักเรียนออนไลน์
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์