เกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร: เพื่อสร้างสร้างชีวิตวิถีใหม่ของผลเมืองไทย 4.0

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร: เพื่อสร้างสร้างชีวิตวิถีใหม่ของผลเมืองไทย 4.0
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563