เกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างนวัตกรโดยครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สร้างนวัตกรโดยครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563