เกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563