ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล : นายธนะสิน รอดทรัพย์
วันเกิด : เกิดวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2526

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนสายอนุสรณ์
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : แผนการเรียน ไทย-สังคม-อาชีพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การทำงาน

  • พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน: ตำแหน่ง ครูพิเศษ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอลนั้นครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย ดังนั้นครูในยุคนี้จึงต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher เช่น ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้ เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอน


  • การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
  • การจัดการเรียนรู้
  • การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การบริหารจัดการชั้นเรียน


  • การบริหารจัดการชั้นเรียน
  • การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  • การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นหรือประจำวิชา

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ