เกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KIDS CAN CODE: สื่อการเรียนรู้ Unplugged Coding นอกห้องเรียน by NSM

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง KIDS CAN CODE: สื่อการเรียนรู้ Unplugged Coding นอกห้องเรียน by NSM
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563