ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.4

หน่วยที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทที่ 1.1 เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
บทที่ 1.2 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
บทที่ 1.3 เรื่อง
บทที่ 1.4 เรื่อง
บทที่ 1.5 เรื่อง

หน่วยที่ 2 เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์

บทที่ 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2.2 เรื่อง สาธิตวิธีการประกอบคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

บทที่ 3.1 เรื่อง วัสดุ
บทที่ 3.2 เรื่อง อุปกรณ์ในการสร้างเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4.1 เรื่อง กลไกล้อและเพลา
บทที่ 4.2 เรื่อง วงจรไฟฟ้า

หน่วยที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยี

บทที่ 5.1 เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี
บทที่ 5.2 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 5.3 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง การทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และปลอดภัย

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้

  • ว 4.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
  • ว 4.1 ม.1/3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
  • ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ นำเสนอผลการแก้ปัญหา
  • ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย